De Onafhankelijken is een vereniging van beeldend kunstenaars in Amsterdam.
De vereniging is opgericht in 1912 en heeft een belangrijke rol gespeeld in de omslag in de beeldende kunst die aan het begin van de twintigste eeuw plaatsvond. Uit verzet tegen de gevestigde denkbeelden, streefde De Onafhankelijken naar vrijheid in werken en in exposeren: iedereen kon zich aanmelden als lid en er werd niet gejureerd. Dit laatste principe heeft men na een paar jaar los moeten laten omdat het praktisch niet uitvoerbaar bleek

BESTUUR

Het bestuur van Kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken bestaat uit 8 leden.

Voorzitter Ada van Wonderen
Vicevoorzitter, ballotage Annelies van der Stel
Secretaris, notulen Berty Sieverding
Penningmeester Liesbeth Sevenhuijsen
Nieuwsbrief, copij Gerda van Bockxmeer
Lid Hermine Groenendaal
Lid Roland Broekhuis

Het voltallige bestuur komt 4 a 5 keer per jaar bijeen. Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitters, secretarissen en penningmeester, heeft daarnaast, indien vereist, extra bijeenkomsten. Minstens 4 keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. De ledenvergaderingen worden aangevuld door activiteiten met een informatief karakter, zoals lezingen door gastsprekers of leden, films, discussies e.d.

Ballotagecommissie
De ballotagecommissie bestaat uit 5 leden. Zij bereidt de ballotage voor die plaatsvindt tijdens de ledenvergadering.
Dit doet zij door ingezonden documentatie te bekijken en, waar nodig, een atelierbezoek te brengen bij de kandidaatsleden.
Kascommissie
Een keer per jaar wordt vanuit de ledenvergadering een nieuwe kascommissie van twee leden gekozen. Aan de hand van het accountantsrapport controleert zij de kas en brengt daarvan verslag uit in de jaarvergadering.
Werkgroepen en exposities
In oprichting zijn werkgroepen die steun verlenen aan leden die het initiatief nemen tot het organiseren van een expositie in het kader van “De Onafhankelijken op locatie”